Volilna enota: 5 Celje

Volilni okraj:

  • volilni okraj Celje 1 (Dobrna, Štore, Vojnik in del mestne občine Celje, ki obsega območje naselij: Brezova, Bukovžlak, del Celje, Dobrova, Glinsko, Gorica pri Šmartnem, Jezerce pri Šmartnem, Lahovna, Leskovec, Lipovec pri Škofji vasi, Ljubečna, Loče, Lokrovec, Lopata, Otemna, Pepelno, Prekorje, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Slance, Slatina v Rožni dolini, Šentjungert, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni dolini, Šmiklavž pri Škofji vasi, Teharje, Vrhe, Začret, Zadobrova, Žepina)
  • volilni okraj Celje 2 (del Celje, Košnica pri Celju, Medlog, Osenca, Pečovnik, Tremerje, Trnovlje pri Celju, Zvodno)

Številka na glasovnici: 4

Rojen: 14. julij 1958

Zaposlen: Sistemski analitik – razvijalec aplikacij

Kot predstavnik generacije, ki je bila delovno aktivna v času pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej, je Konrad Križanec ponosen, da smo si Slovenci izborili svojo državo. Meni, da 30 let po osamosvojitvi cilji in pričakovanja niso izpolnjena, predvsem zaradi obstoječih političnih elit, ki so namensko potencirale »nasprotovanja med levimi in desnimi«, s tem preusmerjale pozornost, da so lahko več ali manj neopazno razgrajevale ekonomsko substanco svojega naroda za lastne interese in s tem posledično omejile možnosti slovenskega naroda. Po njegovem mnenju tako vedno bolj postajamo odvisni od drugih, ne samo v ekonomskem pogledu, ampak tudi političnem, kar nam omejuje oz. kar onemogoča, da o svoji usodi odločamo sami. Prepuščanje obrambe lastnega naroda tuji vojaški zvezi, ukinitev služenje vojaškega roka, po njegovem mnenju, ne samo da nas oddaljuje od želene nevtralnosti, ampak s pošiljanjem naših vojakov izven naše države, izpostavlja njihova življenja tujim interesom. Meni, da vse to negativno vpliva na stanje duha v državi in se posledično izraža v apatičnosti in veliki neudeležbi na volitvah. Kar pa lahko ima nepopravljive posledice, saj se tako, na nek način daje legitimnost napačnim odločitvam.

Slovenci smo v danem trenutku političnih spremembe v Evropi, zahvaljujoč svojemu pogumu in enotnosti, izkoristili priložnost da uresničimo težnje svoje in predhodnih generacij – svojo državo. Samostojno in neodvisno Slovenijo za korist in dobrobit slovenskega naroda! Zato potrebujemo ekonomsko močno Slovenijo, zagotavljanje zaposlovanja v Sloveniji za Slovence, zagotavljanje socialne varnosti za Slovence, zagotavljanje kvalitetnega šolstva za slovenske otroke, zagotavljanje varnosti znotraj države za Slovence, ureditev razmer na področju sodne veje oblasti, obrambno politiko temelječo na oboroženi nevtralnosti izven vseh vojaških zvez, ohranjanje narodne dediščine in avtohtonosti. 

Vse te cilje in vrednote podpira v okviru svojih zmožnosti, tudi zaradi tega, ker je prepričan da so to vrednote vsakega zavednega Slovenca.