Nadzor nad izvedbo javnega razpisa v primeru Žičke kartuzije

March 30, 2021
Posted in News, Novice
March 30, 2021 Alenka

Javno naročilo se vodi pod številko JN001515/2020-B01. Naročnik je Občina Slovenske Konjice, gre pa za projekt obnova cerkve v Žički kartuziji.

Aprila 2018 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije kot naročnik, naročilo pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdelavo Konservatorskega načrta za enoto: ˝Špitalič pri Slovenskih Konjicah – Zgornji samostan Žičke kartuzije˝.

V izvedbenem delu (na str. 93 in nadaljnjih predmetnega konservatorskega načrta) so podane splošne usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika. V načrtu so predstavljeni 4 konservatorski pristopi, 4 možne različice končne predstavitve objekta. I koncept je ponudil koncept popolne rekonstrukcije cerkve. II koncept je ponudil koncept historične kritine. III koncept je moderni pristop, IV koncept pa ohranjanje objekta v obstoječem stanju – kot ˝ruševino˝.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je dne 10.2.2020 izdal kulturnovarstveno soglasje št. EG-0025/1995-707 MP, DB za prvo fazo konservatorskih posegov, ki predstavljajo gradbeno – statično sanacijo cerkve sv. Janeza Krstnika. 

Predstavniki občine Slovenske Konjice so se odločili in zagovarjajo uporabo III. koncepta, za katerega pa ni upravičljivega razloga.

Prenova se je začela brez arhitekturnega razpisa in javne razprave. Obstoji sum, da je do trenutne investicije prišlo mimo določil Zakona o javnem naročanju. V PS SNS menimo, da je naročnik Občina Slovenske Konjice oz. njene odgovorne osebe storile prekršek, saj postopka niso vodile skladno s prakso dobrega gospodarstvenika.

Kulturnovarstveno soglasje z dne 10.2.2020 nalaga vsem uporabnikom, da je potrebno upoštevati konservatorski načrt iz aprila 2018. V načrtu je predlagani koncept I, kot predlagani koncept II. Oba sta strokovno utemeljena in predstavljata ohranitev originalne (izvirne) stavbne substance, obenem pa bi bila z izvedbo popolne, idealne rekonstrukcije strehe, povrnjena tudi izvirna vedutna pojavnost v prostoru. Po I. konceptu bi bila kritina opečnata po II. pa iz skrilja.

Odločitev za izbor III. koncepta najverjetneje temelji na koruptivni praksi odločevalcev v predmetni zadevi. Izvedbena dela, ki se trenutno izvajajo na omenjenem projektu, grobo posegajo v določila o varstvu kulturne dediščine. Gre za izvedbo del, ki v popolnosti degradirajo videz Žičke kartuzije. Iz rubrike dodatna pojasnila na portalu javnih naročil izhaja, da se je prvo vprašanje oz. dvom o kritini pojavil že 12.3.2020. Ponovi se dne 17.3.2020, in sicer gre za vprašanje kamnite kritine iz škrilja. Dne 19.3.2020 je bilo naslovljeno vprašanje, da se nedvoumno definira količina kamnite kritine škrilja. Odgovor je bil: ¨Ponudnik mora za prekritje 760m² strehe nabaviti 2.300m² kamnite kritine¨. Popolnoma jasno je, da je bil ves čas projekta namen rekonstrukcije objekta pokritje s kamnito kritino. Izgled strehe je več kot očitno do določene točke bil jasen, v nadaljevanju pa so več kot očitno nadvladali finančni interesi posameznikov.

Ker je sama izvedba javnega naročila v tolikšni meri obremenjena z nejasnostmi in nerazumnimi odločitvami, mora postopek zapasti pod ponovno preučitev zadeve. Projekt je pridobil dodatnih 2.000.000,00 EUR proračunskih sredstvih, kar je bilo najverjetneje veliko presenečenje tako za naročnika kakor tudi ponudnika. Ker je s tem projekt postal prekomerno prefinanciran, si je najverjetneje marsikdo od udeležencev želel, polastiti ta sredstva, seveda na račun varstva kulturne dediščine. Običajno se podobni projekti vodijo v zneskih okrog 300.000,00€, saj za varstvo kulturne dediščine ni posluha. S tovrstnim financiranjem gre za unikum v našem prostoru.

Prepričan sem, da gre za razpis, ki je prilagojen za točno določenega izvajalca, ki želi izvesti le pomično streho, kar pa je v nasprotju z že omenjenim konservatorskim načrtom. Tovrstno delovanje morate kot nadzorni organ podvreči nadzorstvu. Kot je razvidno iz odločitve o oddaji javnega naročila z dne 20.4.2020, je prispelo 7 ponudb, najcenejša in tudi izbrana pa je bila ponudba gospodarske družbe, ki ima prav sedež v občini Slovenske Konjice. Na dokumentu je podpisan župan občine Slovenske Konjice. Izbran je bil izvajalec GMI, inženiring in vzdrževanje, d.o.o. za ceno 695.289,80€. Kot izhaja iz javno dostopnih podatkov, je bila končna pogodbena vrednost 747.269,68 €, kar predstavlja podražitev za nekaj manj kot 52.000,00 €. Iz česar sledi, da ni več bil najugodnejši ponudnik, saj sta bila ugodnejša tako prijavljeni GNOM d.o.o, kot tudi SANING d.o.o.. S tem je zapisana neresnica v odločitvi o oddaji javnega naročila z dne 20.4.2020, da: ˝Neizbrane ponudbe ne ustrezajo merilu izbora: ekonomska najugodnejša ponudba-najnižja cena.˝

Glede na 25. člen Zakona o računskem sodišču ste dolžni mojemu predlogu po zahtevani reviziji ugoditi.

Predlagamo, da naslovni organ zahteva od vseh udeležencev v tem postopku vse dokumente in dokaze, ki zadevajo tovrstno javno naročilo in preveri zakonitost poslovanja tako naročnika kot ponudnika.

DOKAZ:

  • Vsi navedeni podatki so dostopni na portalih državne uprave

Ljubljana, 30. marec 2021

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja