Nekaj v opomin našim snovalcem pokrajin

September 11, 2019
Posted in News, Novice
September 11, 2019 Alenka

Zelo zanimivo čtivo iz glasila SVOBODNA MISEL št. 10 v letu 1909.

Besedilo natančno opredeli, kaj je JUGOSLOVANSKO – JUGOSLOVANSKE DEŽELE. Leta 1909 ni bilo nobenega dvoma. Prav tako ni bilo nobenega dvoma 31. oktobra 1918, ko je vlada v Ljubljani na podlagi suverenovega Manifesta razglasila, da “prevzema vsa ustavna pooblastila v vseh slovenskih deželah”! ŠE MANJ PA JE DANDANAŠNJI DVOMA O TEM, DA SO NAŠI MAHERJI IZ VSEGA SKUPAJ ČEZ NOČ NAPRAVI MRTVAŠNICO. RES JE NA MESTU POZIV IZ SVOBODNE MISLI.

Da se temu odpomore, je treba po vzgledu ostalih narodov ustanoviti posebno društvo, ne­ kako zavarovalnico pogreba, katerega člani pla­čujejo gotovo letno članarino, malo, razmeram primerno vsotico. Razume se, da plačujejo mlajši manj, starejši pa večjo članarino. Zato pa je društvo zavezano, da preskrbi svojemu članu, za slučaj smrti, dve rakvi, vpepelnico, transport, takso v krematoriju in plača poleg tega še posebnega spremljevalca, kar znaša sku­paj za naše kraje približno 500 K. Domači ni­majo s pogrebom niti vinarja stroškov. Če bi obstojalo v Ljubljani (kakor na Du­naju, v Pragi, Gradcu itd.) tako društvo za Jugoslovane, tedaj bi morala ljubljanska centrala  na telegrafiško oznanilo smrti svojega člana npr. na Koroškem, ali pa v Dalmaciji, poslati tja takoj rakvi in spremljevalca bodisi iz cen­trale ali pa iz bližnje podružnice in preskrbeti vpepelitev v kakšnem sosednjem krematoriju (Monakovo, Curih, Benetke, Videm itd.). Vpepeljevanje je na ta način tudi pri nas iz­vedljivo in če bi bilo zadostno število članov, niti ne drago za posameznika, kajti pri večjem številu bi zadostovalo le par kronic letne udnine in dotičnik bi imel preskrbljen krasen in veli­časten pogreb v krematoriju. S tem bi pa tudi ideja vpepeljevanja zadobila širših tal in se tudi med širokimi masami naroda udomačila. Sčasoma pa, ko bo vpepeljevanje tudi pri nas dovoljeno, do česar pa priti mora, bomo lahko že toliko močni, da si postavim o lastno vpepelišče za  ju g o s lo v a n s k e  dežele v beli   Ljubljani.

NIKJER ZAGREBA / OGRSKIH POKRAJIN , samo dežele/države Cislajtanije!