Pisna poslanska pobuda v zvezi s Nacionalnim preiskovalnim uradom

May 19, 2020
May 19, 2020 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo poslansko pobudo na Vlado Republike Slovenije.

Nacionalni preiskovalni urad – NPU je bil ustanovljen zato, da bi se v njemu zaposlili strokovnjaki s področij ekonomije in delno najboljši kriminalistični preiskovalci iz policije. S tem bi lahko bolj uspešno preiskovali huda kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete, pranja denarja in delno tudi organizirane kriminalitete. Zaradi tega je bila kriminalistom, ki delajo v NPU določena bistveno večja plača, kot pa ostalim. Zelo sporno je že to, da je direktor NPU delovno strokovno podrejen direktorju Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, kar pomeni, da mu mora on odobriti letni dopust, da on dovoli premestitve, ipd., ter, da direktor UKP GPU daje soglasje k izvedbi prikritih ukrepov. V tem segmentu je neodvisnost NPU pri delu že izničena. Po drugi strani pa se direktor NPU imenuje in razrešuje na predlog generalnega direktorja policije, kar NPU spravlja še v manj ugoden položaj neodvisnosti. Da je NPU umetna tvorba tudi v strokovnem smislu kaže dejstvo, da so strokovnjaki, ki so prišli iz gospodarstva, bili strokovnjaki le eno leto, mogoče dve. Dodatnih usposabljanj ni bilo, stikov z gospodarstvom ni bilo. Ti strokovnjaki so počasi izgubili svojo strokovnost (čas jih je povozil). Dobili smo zelo dobro plačane slabe kriminaliste. V kolikor NPU ne bi selektivno jemal primerov, večinoma že znane in na pol preiskane iz regij, bi bil odraz njihove nestrokovnosti oziroma nekvalitete viden že na daleč. Dejstvo je, da na regijah delajo zelo dobri preiskovalci, v večini po znanju primerljivi ali boljši kot v NPU, po delavnosti pa zagotovo boljši, pa so v sedanjem obdobju bistveno slabše plačani. V Slovenski nacionalni stranki vladi predlagamo veliko boljšo rešitev, ki je razpustitev NPU. Kriminalisti se vrnejo na delo po policijskih upravah. V primeru hudih ali posebno težkih kaznivih dejanjih, se na predlog direktorja UKP GPU lahko ustanovi za obdobje 6 mesecev, enega leta ali tudi več (ali pa se podaljšuje) multidisciplinarna skupina, ki jo sestavljajo kriminalisti iz regij, odvisno od primera pa še zunanji člani, kot na primer iz Urada za preprečevanje pranja denarja, Carine, FURS (strokovnjak za davke), ipd.. Ta multidisciplinarna ekipa, bi imela v času delovanja plačo, kot jo imajo sedaj v NPU. Kot druga pomoč bi lahko bila še vključitev policijskega izvedenca gospodarske stroke. V ZKP bi poleg sodnih izvedencev dodali novo kategorijo, policijske izvedence. To bi bile osebe iz gospodarstva, pravniki/odvetniki specialisti za gospodarsko pravo, lahko tudi strokovnjaki iz računovodstva, ki tekoče sledijo in poznajo vrzeli. S temi bi si pomagali pri preiskovanju gospodarske kriminalitete. 3 Na ravni UKP GPU že imamo sektorje za gospodarsko kriminaliteto, organizirano kriminaliteto, ipd.. Takšen pristop bi že sedaj bil možen, če bi od vodij na položajih zahtevali večjo proaktivnost. Po drugi strani pa bi jih bilo potrebno za delo v timu ustrezno stimulirati (višja plača), kar pa sedaj ni možno in temu primerno je vidna pasivnost.

Torej, predlog Slovenske nacionalne stranke, da se NPU kot takšen razpusti, zagotovo prinese, ne samo bistveno večje aktivnosti pri raziskanosti kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete oz. kriminalitete, ki jo sedaj obravnava NPU, temveč tudi privarčevanje zelo veliko sredstev proračuna, ki so namenjena delovanju tega urada.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja