Pisna poslanska pobuda v zvezi s sanacijo kanalizacijske infrastrukture pod obalno hitro cesto

June 23, 2021 Jernej

Že nekaj dni je v obalnih lokalnih medijih moč brati o okolijski katastrofi v koprski občini. Prav tako so forumi polni pritožb zaradi smradu in se domačini upravičeno sprašujejo, če jih čaka še ena ekološka katastrofa in bo podobno kot lani ponovno omejen dostop do morja za kopalce sredi najhujše vročine in glavne turistične sezone.

Po podatkih Mestne občine Koper (MOK) so sicer lani začeli reševati problematiko izlitja odpadnih voda na območju hudournika v Žusterni. Podatki Darsa, pa sicer dokazujejo, da je marca letos bila med pregledovanjem fekalne kanalizacije pod hitro cesto med Koprom in Izolo opažena okvara pri odvajanju odpadnih vod. Zaznan je bil defekt na fekalnem kolektorju v tako imenovani kineti.

Dars je nato 1. aprila 2021 MOK in Družbi za razvoj infrastrukture (DRI) poslal dopis za interventno sanacijo v najkrajšem možnem času. Operativni sestanek na Marjetici Koper je potekal že naslednji dan, 2. aprila 2021. Udeležili so se ga Alan Peroša, Valter Rihtar, Valter Može, Robert Rojc, Luka Šavron in direktor podjetja za projektiranje GLG Bojan Grlj. S sanacijskimi deli naj bi pričeli 6. aprila 2021.

Na sestanku so določili kronološki potek sanacije. Odločili so se, da je najprej potrebno ugotoviti stanje stare opuščene kanalizacijske linije, ki poteka vzporedno s kineto, opraviti sondažni izkop na obeh straneh hitre ceste in določiti točno lokacijo opuščene kanalizacijske linije, jo očistiti in pregledati.

Za odgovornega projektanta so določili Bojana Grlja iz podjetja GLG, projektno dokumentacijo in rešitve pa naj bi pregledovali in potrjevali Štrancar, Rojc, Peroša, Rihter in Može iz Marjetice Koper.

Župan Aleš Bržan je za izvedbo vseh aktivnosti na terenu pooblastil Marjetico Koper, imenoval pa je tudi posebno delovno skupino. To poleg strokovnih služb koprske občine sestavljajo predstavniki Marjetice Koper, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Direkcije RS za vode, Agencije RS za okolje in VGP Drava. Njena naloga pa je analizirati dejansko stanje na terenu in poiskati najprimernejšo rešitev za ureditev oziroma sanacijo celotnega območja.

MOK pojasnjuje, da so odpravili in sanirali nepravilnosti, ki so jih odkrili ob pregledu tamkajšnjega sistema meteornih voda. MOK še pojasnjuje, da so delavci Marjetice Koper sčistili hudourniške kanale, koncesionar Vodnogospodarsko podjetje (VGP) Ptuj Drava pa je poskrbel še za čiščenje naplavin in sanacijo izliva v morje. V kanalizacijske jaške naj bi namestili posebne senzorje, ki bodo omogočali popoln nadzor nad morebitnim prelivanjem v primeru zamašitve mešane kanalizacije.

MOK je še pojasnila, da če predvideni ukrepi ne bi v celoti odpravili pomanjkljivosti sistema odvajanja odpadnih voda na tem območju, bodo po končani kopalni sezoni začela drugo fazo sanacije kanalizacijskega sistema. Ta pa predvideva drugačno ureditev izpusta hudournika v morje oziroma podaljšanje tega globlje v morje. Šlo naj bi za večji poseg v prostor, za kar treba predhodno pridobiti projektno dokumentacijo, vsa soglasja in dovoljenja.

Z navedbami MOK se pa nekateri domačini ne strinjajo. Bivši župan Bojan Popovič pa celo svari pred ekološko katastrofo. Domačini opozarjajo, da naj bi bil eden od jaškov poln fekalij, ki naj bi pronicale v retenzijski kanal. MOK je sicer priznala, da se v bližini retenzijskih kanalov nahajajo jaški mešanega kanalizacijskega sistema, po katerem se odvajajo odpadne vode iz naselij Olmo, Markovec, Semedela, Žusterna in iz Izole. V retenzijske kanale in zbiralnike se odvajajo in zbirajo vode iz kanala Grande, Badaševice, meteorne vode iz naselij Olmo, Semedela, Markovec in morske vode.

Hkrati pa MOK pojasnjuje, da ne morejo zagotoviti, da ne bo prišlo do onesnaženja. Kar pa je skrajno neodgovorno, ter nikakor ne zadošča zgolj teoretično redno spremljajo in opravljanje analiz. Te analize do zdaj niso pokazale bistvenih onesnaženj, s čimer pa se domačini nikakor ne morejo strinjati, saj je fekalni vonj postal že zelo moteč. Hkrati pa ne morejo pristati, da se težava začne reševati po koncu kopalne sezone, saj je smrad že zdaj neznosen.

Ravno zaradi tega, bivši župan Popovič svari pred veliko ekološko katastrofo. Opozarja na opažanja domačinov, da je nekdo očitno nujno intervencijo Darsa zaustavil, da se sanacija ni pričela opravljati prve dni aprila. Domačini se sprašujejo, kdo je tisti, ki skuša prekriti poln jašek fekalij in menijo, da je potrebno zahtevati nujno sanacijo problema in vložiti kazensko ovadbo tako zoper tistega, ki je preprečil sanacijo, kot zoper koprskega župana Aleša Bržana, ker je javnosti prikrival hudo okvaro, čeprav naj bi zanjo vedel že od začetka aprila.

Zato podajamo poslansko vprašanje:

  • Glede na to, da je bila prijava podana tudi na okolijski inšpektorat, nas zanima kaj bo le-ta naredil in predvsem kdaj?
  • Ali bo ministrstvo samo tudi kako ukrepalo in preprečilo očitno bližajočo se ekološko katastrofo, ki bo posegla tako v zdravje domačinov kot tudi v turizem, še posebej, če bo dostop do morja omejen zaradi izliva fekalij?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja