Pisna poslanska pobuda v zvezi s stanjem na Višji strokovni šoli za ustne higienike

May 26, 2020
May 26, 2020 Alenka

Spoštovani.

V PS SNS smo prejeli spodnji dopis, ki opisuje stanje na Višji strokovni šoli za ustne higienike – SKALDNES. Na osnovi zapisa smatramo, da se na omenjeni instituciji dogajajo nepravilnosti in da so v ozadju dobičkonosni interesi posameznikov.

Citiram:

Izobrazba je dandanes ključnega pomena in verjetno smo vsi mnenja, da bi morala biti izvedena na ustreznem nivoju, hkrati pa ostati cenovno dostopna oziroma razmerna s kvaliteto izobraževalnega programa. Žal pa je bila država pri nadzorovanju izvajanja šolanja neuspešna pri javnih, zlasti pa pri zasebnih izobraževalnih ustanovah. Pišemo vam, da bi vam predstavili eno od neustreznih praks in vam iz prve roke opisali dogajanje tekom izobraževanja. Gre za SKALDENS – Višjo strokovno šolo za ustne higienike. Za začetek naj izpostavimo ta zapis: »Ugotavljamo, da šola na večini področij deluje skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Neskladnosti so bile ugotovljene le pri nezasedenem mestu organizatorja praktičnega izobraževanja, kar šola utemeljuje s specifičnostjo svoje dejavnosti in pri vključenosti študentov v strateški svet šole in svet zavoda, kar šola utemeljuje z majhnim številom študentov.« (NAKVIS, 20. 2. 2014) Citirani zapis se nahaja na spletni strani https://www.skaldens.si/portfolio in služi kot dokazilo o potrditvi in ustreznosti študijskega programa. Žal pa je tako imenovanih neskladnosti precej več kot v zgornjem zapisu. Študente tam pričaka vse kaj drugega kot prijazna in korektna ustanova s prijaznim študijskim programom. Kot prvo naj omenimo, da šola za izvajanje dejavnosti ni imela zagotovljenih niti lastnih niti ustreznih prostorov, zato so predavanja do sedaj potekala na številnih lokacijah (vrtci, knjižnice, predavalnica stomatološke klinike …). Ker šola nima e-učilnice, smo gradiva dobili po elektronki pošti od profesorjev. Naj omenimo, da smo od nekaterih profesorjev gradiva prejeli šele 2 tedna pred izpitom, zgodilo pa se je tudi, da so nekatera od gradiv bila tudi v hrvaškem jeziku. Na izpite smo se prijavili kar na urah, največkrat pa tudi to ni bilo potrebno, namesto s šifro pa smo se morali podpisati z imenom in priimkom. Kljub opravljenim izpitom pa so indeksi ostali prazni tudi po končanem 2. Letniku, čeprav se na fakultetah indeksi izpolnjujejo po zaključku vsakega letnika. Vaje so potekale v vajalnici, vendar smo se morali namesto na fantomih (umetna človeška glava za vaje) tehnike ter uporabe pripomočkov naučiti kar drug na drugem. Prav tako so določene predmete združevali v enega samega, najverjetneje z namenom skrajšanja programa na 2 leti, čeprav bi bil glede na obseg zajete snovi ustreznejši triletni program. Prav tako smo si morali študentje sami zagotoviti paciente za dokončanje kliničnih vaj, saj jih šola sama ni zmogla. Ti pacienti so morali nato plačati znesek 30 eur ne glede na 3 opravljeno storitev, pogosto pa tudi niso dobili izdanega računa. Šolnina na tej izobraževalni ustanovi pa je poglavje zase. Znesek 6 000 eur na letnik (sedaj so podražili na 7 000 eur) za nekoga predstavlja težko finančno oviro, prav tako pa je glede na kvaliteto izvedbe študijskega programa previsok. Najbolj žalostno pa je dejstvo, da šola za prepoznavnost poklica ustnega higienika ni storila prav ničesar. Zagotovo gre za poklic, ki bi bil v prihodnosti zelo pomemben pri zagotavljanju ustrezne zobozdravstvene preventive in bi ne nazadnje skrajšal čakalne vrste v zobozdravstvenih ordinacijah. Ugotovili smo, da se pod krinko izobraževalne ustanove skriva zasebna dobičkonosna zdravstvena inštitucija, kjer je izobraževanje na drugem mestu. Smo mnenja, da sedanji vodstveni kader ustanove ni sposoben ustrezno peljati naprej kot bi morali, zato bi bilo najbolje, da preide pod državni okvir. Najbolje kot program, ki bi ga izvajali v okviru Fakultete za zdravstvene vede.

V imenu PS SNS Vladi Republike Slovenije predlagamo, da preveri delovanje in stanje v tej ustanovi, poišče morebitne nepravilnosti in ustrezno ukrepa.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja