Pisna poslanska pobuda v zvezi z zakonom o amnestiji

June 16, 2020
June 16, 2020 Alenka

Spoštovani!

Predlagana pobuda je v skladu s priporočili Odbora Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nehumanega ter poniževalnega ravnanja ali kaznovanja v državah članicah EU, v smislu bolj humanega reševanja zaporske problematike s postopnim nadomeščanjem izvrševanja kazni zapora z drugimi alternativnimi oblikami prestajanja kazni zapora, predčasnim in pogojnem odpustov ter probacijo.

V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke menimo, da je po prestani epidemiji ponovno čas, da se sprejme Zakon o amnestiji. Razlog je objektivne narave in sicer epidemija kot “vis maior”.

Na osnovi navedenih dejstev v PS SNS podajamo pobudo, da se:

• ˝Obsojencem, ki aktivno izvršujejo pravnomočno in izvršljivo kazen zapora v Republiki Sloveniji, se prizna delna splošna amnestija/odpust sorazmernega dela kazni zapora, kot čas za izvršeno kazen zapora, in sicer za obdobje trajanja uradno razglašene epidemije okužbe z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2, od vključno 12.03.2020 do 31.05.2020, ko so bili na izrednih začasnih prekinitvah prestajanja kazni zapora po določilih 12. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje sirjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),

• Predlagamo, da se pravnomočno obsojenim zapornikom v RS z aktom amnestije zgoraj navedeni čas všteje v čas že prestane kazni. Pri tem se enakopravno upošteva vse obsojence v RS, ne glede na kaznivo dejanje za katerega so bili pravnomočno in izvršljivo obsojeni na kazen zapora in ne glede na dolžino njihove zaporne kazni,

• Predlagamo, da se tistim pravnomočno obsojenim zapornikom, ki so v času trajanja uradno razglašene epidemije, bili na aktivnem prestajanju kazni zapora v Zavodih in niso bili na izrednih prekinitvah, navedeni čas zaporne kazni všteva kot dvokratnik že izvršene/prestane kazni zapora.˝.

Zmago Jelinčič Plemeniti, vodja