Pisno poslansko vprašanje v zvezi z delovanjem Finančne uprave Republike Slovenije

June 17, 2021 Jernej

Na PS SNS se obračajo prizadeti občani, firme, s.p. ter d.o.o. Neurejenost na področju FURS-a je bila do sedaj tako grozljiva, da so državljani poimenovali delovanje te organizacije kot teroristično delovanje. V PS SNS sodimo, da je nujno potrebno zadeve urediti in smo tudi prepričani, da se bo pod novim vodstvom zadeva uredila.

Spoštovani gospod minister, v prilogi vam pošiljam, enega izmed mnogih dopisov, s kompletno obrazložitvijo zadeve, ki se taka kot je opisana nikakor nebi smela zgoditi.
Navkljub temu, da so na koncu zapisa že postavljena vprašanja, upam tudi, da bo novo vodstvo FURS-a zamenjalo ustrezne uslužbence in za vse uvedlo plačilo po kvaliteti dela, tiste ki pa škodujejo dobremu imenu organizacije in finančno obremenjujejo državljane, lahko tudi do te mere, da jih porinejo v samomor, pa kaznuje in odpusti.

V nadaljnjem vam pošiljam kompleten zapis enega, najbolj dokumentarnega primera, ter vas prosim za odgovore.

»Davčni zavezanec MINIS, proizvodnja in storitve, d.o.o., Velika Pirešica 1, 3310 Žalec, davčna številka 57347808 (v nadaljevanju tudi: MINIS d.o.o. ali davčni zavezanec ali pritožnik ali zavezanec) je na Finančno upravo Republike Slovenije, Aškerčeva ulica 12, 3102 Celje (v nadaljevanju: Finančna uprava Republike Slovenije ali FURS ali davčni organ ali FURS) preko pooblaščenke z zaprosili z dne 12. 8. 2020, z dne 10. 7. 2020 in z dne 29. 6. 2020, nato pa še dvakrat v letu 2021 sam preko e – pošte, FURS zaprosil za podatke v zvezi s stanjem neplačanih obveznosti družbe MINIS d.o.o. v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov na dan 24. 11. 2015 in trenutkom evidentiranja le-teh. V tej zvezi je pritožnik FURS zaprosili za podatek o davčnem dolgu oz. o stanju neplačanih obveznosti družbe MINIS d.o.o. na dan 24. 11. 2015, kot so bile razvidne ob vpogledu v e-kartico v okviru sistema e-Davki na dan 24. 11. 2015. Prav tako je zaprosil FURS za potrditev podatka, da je davčni dolg oz. stanje neplačanih obveznosti družbe MINIS d.o.o. na e-kartici družbe MINIS d.o.o. ob vpogledu dne 24. 11. 2015 v sistem e-davki znašal 0,58 EUR. Obenem je pritožnik tudi zaprosil FURS za točen čas, t.j. datum in uro knjiženja oz. evidentiranja na e-kartici vsake posamične davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. po stanju na dan 24. 11. 2015, saj so bile določene davčne obveznosti knjižene kasneje za nazaj, torej po 24. 11. 2015 na datum pred 24. 11. 2015.
FURS je na zaprosili davčnega zavezanca z dne 29. 6. 2020 in z dne 10. 7. 2020, odgovoril z dopisom, št. 42900-29015/2019-14 z dne 8. 7. 2020 in z dopisom, št. 42900-29015/2019-16(04-141-00) z dne 29. 7. 2020, nato pa še z dvema dopisoma glede na poslano e – pošto. Glede na to, da davčni zavezanec od FURSA ni prejel odgovorov na v zaprosilih zastavljena vprašanja, vezana na stanje o davčnem dolgu oz. o stanju neplačanih obveznosti družbe MINIS d.o.o. na dan 24. 11. 2015, kot so bile razvidne ob vpogledu v e-kartico v okviru sistema e-Davki na dan 24. 11. 2015, je davčni zavezanec davčnemu organu dne 12. 8. 2020 posredoval ponovno zaprosilo, vendar odgovora na predmetno zaprosilo ni prejel.
Davčni zavezanec je nato dne 25. 9. 2020 prvostopenjskemu organu podal ponovno zaprosilo za podatke v zvezi s stanjem neplačanih obveznosti davčnega zavezanca v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov na dan 24. 11. 2015 in trenutkom evidentiranja le-teh in obenem podal še obšrino pojasnilo podlage in razlogov za svoja zaprosila. Davčni zavezanec je v svojem zaprosilu z dne 25. 9. 2020 davčnemu organu pojasnil, da je v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave za postavitev tehničnih ovir, št. 430-1863/2015, v skladu z zahtevo omenjenega javnega naročila dne 23. 11. 2015 podal izjavo, da kot kandidat, na dan, ko bo oddana ponudba, ne bo imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 EUR ali več. Predmetna izjava se je nanašala na stanje davčnih obveznosti na dan 24. 11. 2015 (v nadaljevanju tudi: Izjava družbe MINIS d.o.o. glede neplačanih zapadlih davčnih obveznosti na dan 24. 11. 2015 ali Izjava davčnega zavezanca z dne 23. 11. 2015). Davčni zavezanec oz. v njegovem imenu njegov zakoniti zastopnik je podal takšno izjavo dne 23. 11. 2015 po tem, ko je tedanja računovodkinja družbe preverila stanje neplačanih zapadlih obveznosti na eKartici družbe MINIS d.o.o. v sistemu eDavki. Ob vpogledu v sistem eDavki dne 23. 11. 2015 je družba na eKartici izkazovala stanje neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v višini 0,58 EUR. Davčni zavezanec je nadalje pojasnil, da glede na to, da je davčni zavezanec takšno izjavo o stanju neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov družbe MINIS d.o.o. na dan 24. 11. 2015 podal v zvezi z javnim naročilom, je za vprašanje, katere obveznosti so zajete v neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, ki bile predmet izjave družbe MINIS d.o.o. z dne 23. 11. 2015, ki je temeljila na zahtevah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju: ZJN-2), merodajna vsebina določbe 42. člena ZJN-2 in stanje neplačanih zapadlih davčnih obveznosti zavezanca kot so bile razvidne iz eKartice zavezanca na dan podaje takšne izjave zavezanca o stanju neplačanih zapadlih davčnih obveznosti, t.j. na dan vpogleda v sistemu eDavki. Vsled pojasnjenega je davčni zavezanec zaprosil davčni organ za izdajo potrdila o »stanju neplačanih zapadlih obveznosti« družbe MINIS d.o.o. po stanju ob vpogledu v eKartico v sistemu eDavki na dan 24. 11. 2015, iz katerega bodo torej razvidne le evidentirane davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. na podlagi do dne 24. 11. 2015 oddanih obračunov, torej v skupnem znesku 0,58 EUR. Obenem je davčni zavezanec zaprosil davčni organ za podajo točnega časa, t.j. datum in ura, knjiženja oz. evidentiranja v sistemu vsake posamične davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. na dan 24. 11. 2015.
FURS je v prvi točki izreka Odločbe odločil, da se zahteva davčnega zavezanca za izdajo potrdila o stanju neplačanih zapadlih obveznosti iz knjigovodske evidence zavrne. Pritožnik izpostavlja, da izrek Odločbe ni skladen s prvim in šestim odstavkom 213. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami: v nadaljevanju: ZUP), saj v njem ni odločeno o predmetu postopka niti o vseh zahtevkih, sicer pa izrek tudi ni določen in sploh ni moč ugotoviti, o katerem zahtevku davčnega zavezanca je FURS v izreku odločil. Davčni zavezanec je namreč FURS zaprosil za izdajo potrdila o »stanju neplačanih zapadlih obveznosti« družbe MINIS d.o.o. po stanju ob vpogledu v eKartico v sistemu eDavki na dan 24. 11. 2015, iz katerega bodo torej razvidne le evidentirane davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. na podlagi do dne 24. 11. 2015 oddanih obračunov, torej v skupnem znesku 0,58 EUR. Iz izreka Odločbe ne izhaja, da bi bilo o tem zahtevku odločeno z Odločbo. Davčni zavezanec je FURS tudi zaprosil, da davčni organ davčnemu zavezancu poda točen čas, t.j. datum in uro, knjiženja oz. evidentiranja v sistemu vsake posamične davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. na dan 24. 11. 2015. Tudi o tem zahtevku davčni organ z Odločbo ni odločil niti FURS predmetnih podatkov ni posredoval davčnemu zavezancu na drug način. Iz obrazložitve Odločbe, v kateri FURS v okviru razložitve zahtevkov davčnega zavezanca in njegovih navedb o dejstvih navaja zahtevo pritožnika, podano v njegovi vlogi z dne 25. 9. 2020, ki jo je davčni organ prejel dne 28. 9. 2020, iz česar smiselno/domnevno izhaja, da je FURS z Odločbo odločil o zahtevkih pritožnika, podanih v vlogi pritožnika z dne 25. 9. 2020.
FURS se v niti enem od odgovorov ne opredeli do vseh zahtevkov pritožnika, zlasti se ne opredeli do zahtevka pritožnika, da davčni organ poda tudi točen čas, t.j. datum in uro knjiženja oz. evidentiranja v sistemu vsake posamične davčne obveznosti davčnega zavezanca na dan 24. 11. 2015, sicer pa se FURS tudi ne opredeli do vseh navedb pritožnika v zvezi z zahtevo za izdajo potrdila oz. podatkov o »stanju neplačanih zapadlih obveznosti« družbe MINIS d.o.o. ob vpogledu v eKartico v sistemu eDavki na dan 24. 11. 2015, iz katerega bodo torej razvidne le evidentirane davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. na podlagi do dne 24. 11. 2015 oddanih obračunov, torej v skupnem znesku 0,58 EUR. FURS se v okviru obrazložitve Odločbe ne opredeli do dejstva, da je davčni zavezanec ob vpogledu v sistem eDavki dne 23. 11. 2015 na eKartici izkazoval stanje neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v višini 0,58 EUR.
Davčni zavezanec nadalje izpostavlja, da je njegova zahteva za izdajo potrdila o »stanju neplačanih zapadlih obveznosti« družbe MINIS d.o.o. po stanju ob vpogledu v eKartico v sistemu eDavki na dan 24. 11. 2015, iz katerega bodo torej razvidne le evidentirane davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. na podlagi do dne 24. 11. 2015 oddanih obračunov, torej v skupnem znesku 0,58 EUR in zahteva za podajo točnega časa, t.j. datum in ura, knjiženja oz. evidentiranja v sistemu vsake posamične davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. na dan 24. 11. 2015, utemeljena tako na podlagi 179. člena ZUP, kot tudi 180. člena ZUP.
Prvi odstavek 179. člena ZUP določa, da državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil izdajajo potrdila in druge listine (izpiske, certifikate itd.) o dejstvih, o katerih vodijo uradno evidenco. Nadalje pa 180. člena ZUP določa, da državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti izdajajo potrdila in druge listine tudi o dejstvih, o katerih ne vodijo uradne evidence, če zakon tako določa.
Davčni zavezanec je v svoji vlogii z dne 25. 9. 2020 navedel, za katere podatke in za kateri namen zaproša, in sicer za potrdilo o »stanju neplačanih zapadlih obveznosti« družbe MINIS d.o.o. po stanju ob vpogledu v eKartico v sistemu eDavki na dan 24. 11. 2015, iz katerega bodo torej razvidne le evidentirane davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. na podlagi do dne 24. 11. 2015 oddanih obračunov, torej v skupnem znesku 0,58 EUR in podatek o točnem času, t.j. datum in ura, knjiženja oz. evidentiranja v sistemu vsake posamične davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. na dan 24. 11. 2015, v zvezi z izjavo davčnega zavezanca, dano v zvezi z javnim naročilom na podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJN-2, ki je veljal v času podaje omejene izjave družbe MINIS d.o.o. z dne 23. 11. 2015.«

Vprašanje pa so sledeča:

  • Zakaj FURS iz evidence, ki jo vodi, ne posreduje davčnemu zavezancu zaprošene podatke po stanju ob vpogledu v e-kartico davčnega zavezanca dne 24. 11. 2015 oz. po stanju na podlagi do dne 24. 11. 2015 oddanih obračunov, iz česar bi izhajalo, da je stanje neporavnanih davčnih obveznosti ob vpogledu v e-kartico davčnega zavezanca dne 24. 11. 2015 znašalo 0,58 EUR. Takšna izjava bi bila tudi skladna s podatki iz knjigovodske evidence glede na stanje evidentiranih podatkov na podlagi predloženih davčnih obračunov do dne 24. 11. 2015, za katerega je bila tudi podana izjava davčnega zavezanca z dne 23. 11. 2015 v zvezi z javnim naročilom skladno s 3. odstavkom 42. člena ZJN-2. Kot že prej pojasnjeno, zapadle neplačane obveznosti po 3. odstavku 42. člena ZJN-2 niso vključevale obveznosti iz morebitnih nepredloženih obračunov. Da je za stanje neplačanih zapadlih davčnih obveznosti v povezavi s podajo izjave v postopku javnega naročila merodajno stanje na eKartici zavezanca na dan vpogleda v sistemu eDavki.
  • Zakaj FURS davčnemu zavezancu ne posreduje opis knjiženja dolga v višini 2.980,00 EUR – točen čas, t.j. datum in uro knjiženja oz. evidentiranja na e-kartici vsake posamične davčne obveznosti družbe MINIS d.o.o. po stanju na dan 24. 11. 2015, saj so bile določene davčne obveznosti knjižene kasneje za nazaj, torej po 24. 11. 2015 na datum pred 24. 11. 2015?
  • Zakaj FURS kljub pritožbi davčnega zavezanca zoper Odločbo Finančne uprave Republike Slovenije, št. DT 42900-87193/2020-9 z dne 26. 10. 2020, ne odgovori in ne poda odgovora na zastavljeni vprašanji iz prejšnjih dveh alinej?

Zmago Jelinčič Plemeniti,
vodja