Pisno poslansko vprašanje v zvezi z nepravilnostmi Banke Slovenije

May 15, 2020
May 15, 2020 Alenka

Spoštovani,

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi z nepravilnostmi Banke Slovenije. Računsko sodišče je izdalo Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Banke Slovenije v letih 2017 in 2018. Računsko sodišče je opozorilo, da se je pri izvajanju revizije soočalo z nepričakovanimi ovirami pri pridobivanju dokazil in pojasnil s strani Banke Slovenije in sicer predvsem na področju revizije uspešnosti poslovanja Banke Slovenije.

1. Kako si lahko Banka Slovenije dovoli takšen odnos do Računskega sodišča? Odnos med obema neodvisnima institucijama bi moral biti sodelovalen, ažuren, spoštljiv. Banka Slovenije je morala za posredovanje pomembnega dela dokumentacije Računskemu sodišču pridobiti soglasja Evropske komisije in Evropske centralne banke, ki sta v procesu sanacije bančnega sistema sodelovali kot opazovalki.

2. Ali Banka Slovenije ni samostojen in neodvisen organ v tej državi? Zakaj je morala Banka Slovenije pridobiti soglasja navedenih institucij? Evropska centralna banka je soglasje za predajo dokumentacije po večkratnih pozivih podala šele novembra 2019.

3. Kako oziroma zakaj si lahko Evropska centralna banka dovoli tako počasno odzivanje na pozive drugih institucij? Katera pravila mora upoštevati Evropska centralna banka pri poslovanju z drugimi organi posameznih držav članic EU? Računsko sodišče je pri Banki Slovenije ugotovilo številne nepravilnosti na več področjih (stroški dela in drugi izdatki zaposlenim, javna naročila, drugi stroški poslovanja).

4. Kako bo Banka Slovenije ukrepala zoper odgovorne osebe, ki so objektivno ali subjektivno odgovorni za nepravilnosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče?

5. Kakšne ukrepe je oziroma bo sprejel guverner na podlagi revizijskega poročila?

6. Kako se je gibalo število zaposlenih za vsako posamezno leto od ustanovitve Banke Slovenije do danes?

7. Koliko uslužbencev Banke Slovenije je bilo odpuščenih zaradi slabega dela za vsako posamezno leto od ustanovitve Banke Slovenije do danes?

Hvala za vaš odgovor.

Zmago Jelinčič Plemeniti, poslanec