Pisno poslansko vprašanje v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja

August 17, 2020
August 17, 2020 Alenka

Spoštovani,

Vlado Republike Slovenije sprašujem v zvezi z uveljavljanjem ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) v 262. člen ureja vračilo davčnega odtegljaja.

V zvezi s temi zahtevki za vračilo davka me zanima:

– Ali lahko Finančna uprava zavrže zahtevek za vračilo davka, če ga zavezanec ne dopolni s podatki, s katerimi razpolaga Finančna uprava?

– Ali lahko Finančna uprava zavrže zahtevek za vračilo davka, če ga zavezanec ne dopolni s podatki, ki si jih lahko Finančna uprava pridobi po uradni dolžnosti?

– Ali mora davčni zavezanec na vsaki vlogi izrecno dovoliti Finančni upravi, da si pridobi podatke po uradni dolžnosti (v svojih evidencah ali pri drugih organih)?

– Kako naj zavezanec na KIDO 12 označi, naj si Finančna uprava podatke o datumu plačila, znesku dohodka, znesku odtegnjenega davka in znesku zahtevanega vračila pridobi po uradni dolžnosti?

– Ali lahko Finančna uprava zavrže zahtevek za vračilo davka, če ga zavezanec ni vložil na obrazcu KIDO 12?

– Ali je upravičena zahteva določenih Finančnih uradov, ki zahtevajo, da se zahtevek za vračilo davka vloži na obrazcu KIDO 12?

– Ali se obrazec KIDO 12 res uporablja za dohodke iz zaposlitve? Obrazec »KIDO 12« ne obstaja. V Pravilniku o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06) obstaja le »Zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – na obrazcu, ki je Priloga 12 tega pravilnika in njegov sestavni del«. V 18. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) so naštete vrste dohodkov. Zakaj Finančna uprava zahteva izpolnitev obrazca KIDO 12, če zavezanec ni prejel »drugih dohodkov«, temveč »dohodek iz zaposlitve«? Obrazec za zahtevek vračila davka od dohodkov iz zaposlitve ne obstaja. Primerljiv dokument bi bil le »Priloga 5: Zahtevek za oprostitev davka od 3 dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka«.

– V tretjem odstavku 262. člena ZDavP-2 je zapisano, da se davek vrne prejemniku dohodka na podlagi njegovega »pisnega zahtevka«, ki ga vloži pri Finančni upravi. Ali se lahko vloži zahtevek za vračilo davka tudi kot dopis? Katere so nujne sestavine, ki jih mora vsebovati tak dopis?

– V četrtem odstavku 262. člena ZDavP-2 je določeno, da mora prejemnik dohodka predložiti nov zahtevek za vsako izplačilo dohodka. Glede na to, da se zahtevki za vračilo davka lahko vlagajo za 5 let nazaj, bi to hipotetično pomenilo, da bi en zavezanec vložil več kot 50 zahtevkov (npr. plače za pet let, regresi za letni dopust, če bi bili obdavčeni). Davčni zavezanec bi moral izpolniti 50 zahtevkov. To bi bilo veliko dela tudi za Finančno upravo. Ali se vam zdi smiselno, da se vlagajo zahtevki za vračilo davka za vsako izplačilo dohodka posebej? Ali se lahko vlaga zahtevke za večletno obdobje ali vsaj za posamezno leto? A ni najbolj racionalno, da bi se vložil zgolj en zahtevek za vračilo davka?

– Ali ni zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov namenjen enkratnim izplačilom dohodka (vsaj glede na prostor, ki je namenjen vpisu podatka o datumu plačila in znesku dohodka?

– Ali bo Ministrstvo za finance pripravilo nov zahtevek »Zahtevek za vračilo davka od dohodkov iz zaposlitve«?

– Kakšen je postopek Finančne uprave, ki prejme zahtevek za vračilo davka? Katere podatke mora preveriti? Koliko časa naj bi trajal celoten postopek?

– Ali ima Finančna uprava na voljo elektronsko vodene podatke o dohodkih in davčnih odtegljajih zavezancev? Ali je upravičena zahteva Finančne uprave po predložitvi pisnih obračunov plače, če zavezanec dovoli, da Finančna uprava odloči na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga?

– Ali so na REK obrazcu navedeni podatki o izplačevalcu dohodka in kateri podatki so to?

– Ali Finančna uprava lahko vpraša zavezanca o njegovih delodajalcih, če so razvidni iz REK obrazcev?

– Kateri podatki so navedeni na A1 obrazcu?

– Ali je na REK obrazcu ali na A1 obrazcu navedeno tudi delovno mesto zavezanca?

– Kateri so podatki, ki jih Finančna uprava nujno potrebuje od zavezanca, da bi lahko odločila glede zahtevka za vračilo davka?

– Katere priloge so nujne potrebne pri vložitvi zahtevkov za vračilo davka?

– Kaj lahko naredi davčni zavezanec, če ga FURS neupravičeno poziva k dopolnitvi zahtevka za vračilo davka?

– V katerem roku mora Finančna uprava pozvati davčnega zavezanca k dopolnitvi zahtevka za vračilo davka? Ali lahko zavezanec po preteku tega roka smatra, da je njegova vloga popolna?

– Ali je upravičen poziv Finančne uprave k sporočanju podatkov o bančnem računu, če ima Finančna uprava podatke o računu zavezanca?

Hvala za vaš odgovor.

Zmago Jelinčič Plemeniti, poslanec