Pobuda Vladi RS za sprejetje novele Zakona o prekrških

October 2, 2023 Slovenska nacionalna stranka

Na Slovensko nacionalno stranko smo prejeli dopis v katerem pisec navaja nevzdržne razmere v slovenskih zaporih, ki bi naj bili prezasedeni, prav tako pa bi naj primanjkovalo pravosodnih policistov, kar smo zaznali že iz medijev, ki zadnje čase poročajo, da določene kazenske obravnave odpadajo, ker pravosodni policisti zaradi nezadostnega števila osebja, niso pripeljali priprte osebe na sodišče.

V pismu pisec opozarja na nov problem, ki bi naj nastal s sprejetjem novele Zakona o prekrških, ki bi naj omogočil institut nadomestnega zapora za neplačane in neizterljive globe. Dan zapora bi naj zakonsko bil določen z nadomestilom 100 EUR.

Pisec navaja, da »napotenih na prestajanje nadomestnega zapora NIKAKOR ne bomo mogli sprejeti v prenatrpane zavode in pa oseb, ki bodo prestajale nadomestni zapor ne bomo mogli ločiti od oseb, ki prestajajo zapor ali so v priporu zaradi kaznivih dejanj. Vsekakor ni na nas, ki izvajamo prestajanja, da bi ugotavljali zakaj določena oseba ni plačala izrečene globe, je pa na nas, da napotenim v naše zavode omogočimo dostojno prebivanje, kar pa v teh razmerah to ne bo mogoče.«.

Po javno dostopnih podatkih bi naj bilo takšnih oseb, kjer je globa neplačana in neizterljiva v Sloveniji približno 24.000, kar bi povzročilo kaos v slovenskih zaporih, če bi te osebe pričeli pošiljati v zapore.

Glede na to, da v zakonu naj ne bi bilo predvidenega instituta »dela v splošno korist« in glede na to, da je trenutno stanje v Sloveniji takšno, da bi naj vsa ministrstva varčevala s financami (ne pa da bomo sedaj zapravljali denar še za stroške, ki nastajajo z namestitvijo in življenjem zaprte osebe v zaporu) Vladi RS predlagamo, da sprejme naslednje ukrepe:

  • Sprejme novelo zakona, ki bo predvidel »Delo v splošno korist« za primer, da oseba ne more plačati izrečenih glob. V primeru, da se oseba dela v splošno korist ne želi udeležiti pa se šele takrat uporabi institut nadomestnega zapora. V tem delu imamo v Sloveniji že na kazenskem področju lepo urejen sistem, ki ga izvaja Uprava RS za probacijo, ki je bila ustanovljena v ta namen. Poleg tega pa gre tukaj za vprašanje ali nekdo ne želi plačati izrečene globe ali pa le-te ne more plačati in bi z delom v splošno korist družbi nekaj doprinesel. Tudi delo v splošno korist se lahko ovrednoti tako kot je ovrednoten dan nadomestnega zapora;
  • Glede na to, da se v praksi že uporablja oz. izvaja institut nadomestnega zapora, le-to izvajanje ustavi in sodiščem naloži, da do spremembe zakona ustavijo postopke, da resnično ne bi prišlo do kaosa v zavodih za prestajanje kazni zapora;

V prepričanju, da bo ta pobuda deležna ustrezne pozornosti in hitre realizacije, predlagamo Vladi Republike Slovenije, da se nemudoma loti ureditve zgoraj navedene problematike.

SNS_pobuda_vladi_novela_ZP_02102023

, , , ,