Upravljalec zbirke osebnih podatkov

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

Bleiweisova 13

1000 Ljubljana

Tel.: 041 684 216

E-mail: info@sns.si

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba: info@sns.si

Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Slovenska Nacionalna Stranka osebne podatke, ki jih na spletni strani pridobi obdela v skladu z ustreznimi zakoni in pravicami določenimi v Ustavi RS.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so vodstvo Slovenske Nacionalne Stranke in služba za odnose z javnostjo, ki podatke uporabljajo izključno v skladu z zakoni.

Informacije o prenosih osebnih podatkov

Podatki pridobljeni na spletni strani Slovenske Nacionalne Stranke se ne prenašajo tretji osebi, razen v primeru, ko zakon veleva drugače.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230 9730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Varnost zbranih osebnih podatkov

Osebni podatki so varovani skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov.

Izjava je bila nazadnje posodobljena novembra 2021.

Evidence dejavnosti obdelave

Slovenska Nacionalna Stranka kot upravljavec osebnih podatkov vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v katerih je natančno opredeljen namen obdelave, opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vrste osebnih podatkov ter rok hrambe osebnih podatkov.