Župan Kovše ne želi odpreti dodatnih oddelkov za otroke v OŠ in vrtcu

July 19, 2021 Alenka

Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji zaenkrat še obvezno, zato je skrajno nerazumljivo, da se en župan, celo iz kvote Socialnih demokratov (SD) odloči, da bo otrokom omejil dostop do OŠ in celo vrtca.

Pravi, da ima premalo denarja in da ne morem odpreti dodatnega oddelka v OŠ in še enega v vrtcu. Pa pustimo ob strani dejstvo, da je sila pomembno, da mladi ostajajo tudi na podeželju.

Župan g. Anton Kovše bi otroke svoje občine poslal kar drugam.

Dober župan bi našel rešitev, če je res takšna velika finančna stiska in prepričani smo, da bi tudi starši organizirali kakšen dogodek, da bi le otroci lahko obiskovali šolo v kraju bivanja. Kovše pa raje zlorablja svojo moč in se poživžga na vse zakona in pravila, zato smo v Slovenski nacionalni stranki podali pobudo, da se krajanom pomaga in se jim dovoli odprtje novih oddelkov, župana pa razreši, če ne želi delati v dobrobit občanov.

Celotno pobudo si lahko preberete v nadaljevanju.

V Slovenski nacionalni stranki smo podali pobudo, da se krajanom pomaga in se jim dovoli odprtje novih oddelkov, župana pa razreši, če ne želi delati v dobrobit občanov.
V Slovenski nacionalni stranki smo podali pobudo, da se krajanom pomaga in se jim dovoli odprtje novih oddelkov, župana pa razreši, če ne želi delati v dobrobit občanov.
Vir slike: OŠ Brezno – Podvelka.

Spoštovani,

dr. Simono Kustec in Vladi Republike Slovenije podajam poslansko pobudo v zvezi z Osnovno šolo Brezno – Podvelka.

Župan iz kvote Socialnih demokratov (SD) g. Anton Kovše že nekaj mesecev blokira oz. onemogoča odprtje dodatnega oddelka vrtca pri Osnovni šoli Brezno – Podvelka, in sicer dodatnega oddelka na Kapli in novega oddelka vrtca v Lehnu na Pohorju. Prav tako ne želi izvršiti že dvakrat soglasno sprejetega sklepa občinskega sveta.

V Lehnu je občinski svet pred leti moral začasno zapreti vrtec in kasneje tudi šolo, saj ni bilo vpisanih zadostno število otrok. Ob začasnem zapiranju vrtca je bilo dogovorjeno, da bosta vrtec in šolo ponovno odprta takoj, ko bo vpisano zadostno število otrok.

Za šolsko 2021/2022 se je v vrtec v Lehnu vpisalo pet otrok, kar zadostuje zakonskim pogojem za odprtje oddelka vrtca. Na Kapli, ki je tik ob državni meji, se je v vrtec vpisalo kar 26 otrok, to je 9 otrok več, kot je dovoljeno za heterogeni oddelek, zaradi česar bi bilo nujno odpreti še en oddelek.

Občinski svet se je že takoj po vpisu otrok v oba vrtca seznanil s to problematiko, jo prepoznal in se soglasno strinjal, da se v Lehnu ponovno odpre oddelek vrtca, na Kapli pa dodatno odpre še en oddelek.

Župan občine Podvelka, g. Anton Kovše pa že od samega začetka odločno nasprotuje ponovnemu odprtju oddelka vrtca v Lehnu in dodatnemu oddelku vrtca na Kapli. Kot edini razlog navaja, da »nima zadosti denarja za vrtec« in da lahko starši otrok iz Kaple oz. iz Lehna svoje otroke vozijo v druge vrtce, ki imajo še proste kapacitete, v občini ali zunaj nje.

Župan pa dober mesec pred novim šolskim letom še vedno ne želi izdati sklepa, na podlagi katerega bi omogočili odprtje omenjenih oddelkov.

Občinski svetniki so skupaj s starši, vodstvom šole in vrtca sklicali sestanek z županom 15. aprila 2021. Župan se je tega sestanka udeležil preko video povezave in vztrajal, da oddelkov vrtca v Lehnu in na Kapli ne bo odprl.

18. aprila 2021 je občinska svetnica podala pisno pobudo za uvrstitev točke na dnevni red redne seje občinskega sveta, ki je bila napovedana za 28. aprila 2021. Župan je nenapovedano in brez utemeljenega razloga to sejo odpovedal oz. preložil. Zato je ista svetnica s podporo vseh občinskih svetnikov podala pobudo za sklic izredne seje občinskega sveta, na kateri bi obravnavali to problematiko in sprejeli ustrezen sklep. Župan je 30. aprila 2021 z elektronskim sporočilom svetnikom odgovoril, da izredne seje občinskega sveta ne bo sklical, da pa bo uvrstil to točko na dnevni red 15. redne seje občinskega sveta, ki je potekala 12. maja 2021.

12. maja je pod zadnjo vsebinsko točko dnevnega reda dejansko potekala enourna razprava o odprtju oddelkov vrtca na Kapli in v Lehnu. Po končani razpravi je župan dal na glasovanje sklep, ki ga je on pripravil in sicer, da se omenjenih oddelkov NE odpre. Vsi prisotni svetniki (devet od desetih) so glasovali PROTI njegovem predlogu sklepa.

Po zavrnjenem županovem predlogu sklepa so vsi svetniki vztrajali, da župan da na glasovanje tudi sklep, da se oddelki odprejo. Vseh devet prisotnih svetnikov je glasovalo ZA. Vendar pa župan v naslednjih dneh soglasno sprejetega sklepa občinskega sveta ni želel v pisni obliki posredovati na osnovno šolo.

Slednje pa je pogoj za pričetek priprav in razpisov za odprtje oddelkov vrtca. Kljub večkratnemu ustnemu in pisnemu pozivu ravnatelja in občinskih svetnikov, župan tega do danes ni storil.

V dopisu župana, ki ga je OŠ prejela 3. junija 2021, se je župan prvič skliceval na 30. člen Statuta občine Podvelka, ki sicer daje možnost županu zadržanje odločitve občinskega sveta, v kolikor je mnenja, da je v nasprotju z zakonom ali Ustavo RS. Vendar pa mora v tem primeru na prvi naslednji seji občinskega sveta dati na glasovanje isti sklep.

V primeru, da je župan potem še vedno istega mnenja o neustavnosti oz. nezakonitosti sklepa in, da je sklep ponovno potrjen s strani občinskega sveta, pa mora župan odločitev (splošni akt) objaviti, lahko pa vloži tudi pobudo na ustavnem sodišču za presojo ustavnosti oz. zakonitosti.

Zaradi tega, ker župan ni želel izvršiti soglasno sprejetega sklepa Občinskega sveta Podvelka, je devet (od desetih) občinskih svetnikov, 4. junija 2021, ponovno podalo pisno zahtevo za sklic izredne seje občinskega sveta. Ker župan izredne seje ni želel sklicati, so jo sklicali občinski svetniki sami.

Izredna seja Občinskega sveta Podvelka je bila v torek, 22. junija 2021. Na omenjeni izredni seji je občinski svet še enkrat obravnaval problematiko oddelkov OŠ in vrtca in še enkrat soglasno sprejel isti sklep, ki se glasi: »Občinski svet občine Podvelka, kot ustanovitelj Osnovne šole Brezno – Podvelka, daje soglasje, da se vrtec v Lehnu odpre v šolskem letu 2021/2022 in dodatni oddelek vrtca na Kapli se odpre v šolskem letu 2021/2022.«

Občinski svet je na isti seji sprejeli še sklep o časovnem okviru realizacije sklepa, ki se glasi: »Občinski svet občine Podvelka zahteva, da župan in Občina Podvelka posreduje sprejeti sklep občinskega sveta na osnovno šolo Brezno – Podvelka v roku treh (3) dni, vendar najkasneje do ponedeljka, 28. junija 2021.«

Župan pa še vedno vztraja pri tem, da soglasno sprejetega sklepa občinskega sveta ne bo realiziral.

Da je samo dejanje župana vse prej kot v korist občine, mi ni treba posebej omenjati. Podeželja se že dlje časa soočajo s problematiko izsiljevanje in je prav dobrodošlo, če še mladi sploh želijo ostajati na podeželju. Zato je nujno, da jim to tudi omogočimo.

Preseneča me, da je župan iz kvote SD, ki ima znano največji monopol nad osnovnimi šolami, ter so jih polna usta, kako podpirajo javno šolstvo in kako skrbijo za otrokove pravice, a njihov župan dela vse prej kot to. Običajno v podobnih situacija SD ne vidi problem v denarju, zato ne morem mimo vprašanja, v čem je torej problem in zakaj odprtje dodatnih dveh oddelkov predstavlja tako velik finančni problem, da mu je treba na vse načine nasprotovati.

Zato dajem pobudi:

  • Za ministrstvo za šolstvo in dr. Simono Kustec, da izda sklep, ki bo šoli omogočal odprtje dodatnega oddelka na Kapli in vrtcu novega oddelka v Lehnu na Pohorju, ter ob tem tudi dogovori finančno strukturo.
  • Vladi RS pa dajem pobudo, da župana g. Antona Kovšeta opozori na njegova nezakonita dejanja (90.c člen ZLS) in hkrati začne postopek njegove razrešitve, saj njegovo nezakoniti, samovoljno dejanje vpliva na dobrobit občine, na njen razvoj in tudi posega v ustavno določene pravice tamkajšnjih otrok.

Zmago Jelinčič Plemeniti,

vodja

, , , , ,