Pisna poslanska pobuda v zvezi s finančno odgovornostjo uslužbencev FURS

August 26, 2020
August 26, 2020 Alenka

Spoštovani,

na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo v zvezi s finančno odgovornostjo uslužbencev FURS.

Zakon o službi družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, 1/1985 z dne 8. 1. 1985) je v 8. členu določal: »Služba v republiki mora iz svojih sredstev povrniti škodo, ki jo pri opravljanju del in nalog s svojega delovnega področja povzroči uporabniku družbenih sredstev njen organ ali delavec s svojim nezakonitim ali nepravilnim ravnanjem«.

Predlagam, da se ustrezno prilagojena določba vnese v slovenski pravni red, saj bi moral FURS sam kriti škodo, ki jo s svojim nezakonitim ali nepravilnim ravnanjem povzroči davkoplačevalcem. Po trenutno veljavni zakonodaji mora davkoplačevalec, ki je žrtev nezakonitega ali nepravilnega ravnanja FURS, sam pokriti škodo, ki mu jo je povzročil FURS.

Zakon o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, 70/1983, z dne 30. 12. 1983) je v 166. členu določal, da se lahko za kršitev delovnih obveznosti izrečejo naslednji ukrepi: opomin, javni opomin, razporeditev na drugo delo oziroma k drugi nalogi za dobo enega do šestih mesecev, denarna kazen, prenehanje delovnega razmerja. Denarna kazen se je lahko izrekla v višini 10 % mesečne akontacije osebnega dohodka delavca, pri čemer skupni znesek denarnih kazni v enem mesecu ni smel presegati 20 % mesečne akontacije osebnega dohodka delavca.

Ker uslužbenci FURS niso podvrženi ne nadzoru ne sankcijam, predlagam, da se v slovenski pravni red vnese določba o denarnih kaznih za uslužbence FURS, za katere se izkaže, da so s svojim ravnanjem povzročili škodo davkoplačevalcem.

Zakon o službi družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, 1/1985 z dne 8. 1. 1985) je določal, da Skupščina Socialistične republike Slovenije nadzoruje delo Službe družbenega knjigovodstva (4. člen), da Služba družbenega knjigovodstva Skupščini predloži letno poročilo o svojem delu, zaključni račun ter tudi dodatna poročila o izvrševanju posameznih nalog, ki so ji bile zaupane (6. člen).

Dvomim, da ima Državni zbor po trenutno veljavni zakonodaji dovolj nadzora nad delovanjem FURS. Zato predlagam, da se Državnemu zboru 3 podelijo smiselno podobna nadzorna pooblastila, saj imajo davkoplačevalci vse več pripomb nad delom in posameznimi uslužbenci FURS.

Zakon o službi družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, 1/1985 z dne 8. 1. 1985) je v 28. členu določal, da Skupščina Socialistične republike Slovenije imenuje in razrešuje generalnega direktorja Službe družbenega knjigovodstva.

Predlagam, da se Državnemu zboru zopet podeli pooblastilo za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja FURS.

Zakon o službi družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, 1/1985 z dne 8. 1. 1985) je v 30. členu določal, da Služba družbenega knjigovodstva pridobiva sredstva za delo v skladu z naravo, vrsto, zahtevnostjo, obsegom in kakovostjo del in nalog s svojega delovnega področja.

Predlagam, da se proračunska sredstva FURS-u (in drugim organom) zopet dodelijo po enakih kriterijih, predvsem v skladu s kakovostjo del in nalog. Zakon o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, 70/1983, z dne 30. 12. 1983) je v 124. členu določal, da Služba družbenega knjigovodstva dela in naloge s svojega delovnega področja opravlja po strokovnih in znanstvenih postopkih in metodah ter s sodobnimi tehničnimi sredstvi in tehnologijo.

Ker dvomim, da FURS deluje po znanstvenih postopkih in metodah, predlagam, da se znotraj FURS ali na Ministrstvu za finance ustanovi strokovna skupina, ki bi pripravljala strokovne in znanstvene postopke in metode za delo FURS. Davčni zavezanci trdijo, da nekateri uslužbenci ne znajo pravilno vročati dokumentov, da zahtevajo podatke in informacije do katerih morajo dostopati po uradni dolžnosti, da davčni inšpektorji ne želijo niti poskusiti razumeti argumentov davčnih zavezancev.

Smiselno pa bi bilo razmisliti tudi o kazenski odgovornosti uslužbencev.

Lep pozdrav.

Zmago Jelinčič Plemeniti l. r.

poslanec