Pisno poslansko vprašanje v zvezi z obravnavo mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in prekrškov

March 19, 2021 Alenka

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem Vlado Republike Slovenije, da mi odgovori na naslednje vprašanje:

Seznanjen sem s porastom delinkventnih ravnanj med mladoletniki. Bodisi gre za storilce prekrškov bodisi gre za storilce kaznivih dejanj.

Tovrstno področje ureja še star Kazenski zakonik, saj se področje ni uredilo z novim Kazenskim zakonikom (KZ-1). Tako je področje ostalo neurejeno, kljub temu da naj bi bile zakonske rešitve že vrsto let pripravljene.

Nekoliko drugače je na področju prekrškov. Res pa je, da po trenutno veljavni ureditvi, slednja začne sankcionirati osebe pri 14 letih starosti. Praksa si je dokaj enotna, da bi bilo treba to mejo postaviti nižje.

Prav temu potrjuje dogajanje v Celju, in sicer v največji meri letos, pa tudi že prej. Težave so prisotne tudi v drugih slovenskih mestih.

Po drugi strani pa imamo Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora v Celju, ki je trenutno prazen. Kljub temu, da ima na voljo 97 kapacitet.

• Zanima me, kdaj bo vložen v zakonodajni postopek Zakon o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj?
• Ali bodo trenutno aktualne razmere vplivale na določitev starosti oseb za povzročitev delikventnih ravnanj?
• Ali se bo starost kaznivosti pomaknila nižje od 14 let?
• Ali se bodo spremenila kaznovalna politika na področju vzgojnih ukrepov in kazni za mladoletnike?
• Kako bo tovrstno urejanje vplivalo na določila Zakona o prekrških?
• Kako boste v novem zakonu uredili vzgojni ukrep oddajo v zavod za usposabljanje?
• Želel bi vedeti, ali bo na kakšni fakulteti uveden nov predmet Mladoletniško kazensko pravo?
• Kakšna je strategija v šolah v zvezi z edukacijo učencev in dijakov do odnosa do spoštovanja družbenih norm (konformno ravnanje)?
• Zakaj sodišča ne izrekajo vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za usposabljanje in slepo sledijo diktatu strokovnih delavcev iz centrov za socialno delo, kateri predlagajo v večini primerov izrek nezavodskih ukrepov?